Algemene voorwaarden2018-01-01T22:04:38+00:00

Algemene voorwaarden

Ga er maar eens goed voor zitten. Nog vragen? Bel ons op 06 52582451 of mail ons op uiteten@dnnr.nl

Ik weet het allemaal wel. Ik wil reserveren >


Algemene voorwaarden & Privacybeleid
Laatste update: 19 December 2017

Deze Algemene voorwaarden en het privacybeleid vormen uw overeenkomst met dnnr. Die bepalingen zijn samen met de algemene gebruiks- en verkoopswaarden en de bijzondere voorwaarden van toepassing vanaf uw registratie. Lees ze grondig door. Deze bepalingen zijn bindend van zodra u de Website dnnr.nl gebruikt.
Opgelet: Indien u niet akkoord gaat met alle of enkele Gebruiksvoorwaarden moet u de Website dnnr niet gebruiken.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
Definities
“dnnr” : verwijst naar het bedrijf dnnr.

“Website dnnr” : verwijst naar alle internet- en mobiele websites die via ” https://www.dnnr.nl/” en de mobiele en tabletapps van dnnr geraadpleegd kunnen worden.

“Gebruiker” : verwijst naar elk individu van 18 jaar of ouder dat in staat is om contracten af te sluiten en de Website dnnr bezoekt en/of een account op de Website dnnr heeft. Meervoud: “Gebruikers”.

“Gebruiksvoorwaarden” : verwijst naar de algemene Gebruiksvoorwaarden en alle bijzondere Gebruiksvoorwaarden.

“Gebruikersinhoud” : verwijst naar alle elementen die door de Gebruiker op de Website dnnr vermeld worden, inclusief tekst, documenten, afbeeldingen, foto’s, beoordelingen of recht op antwoord.

Aanvaarding en wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

dnnr biedt Gebruikers een online reserveringsdienst aan onder voorbehoud van de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden.

Gebruikers verklaren en erkennen dat ze deze Gebruiksvoorwaarden volledig hebben gelezen. Bovendien leidt het gebruik van eender welke aangeboden dienst op de Website dnnr tot een onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker.

dnnr behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Het behoort dan ook tot de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om regelmatig de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden te controleren. Die versie wordt gepubliceerd op de Website dnnr. Gebruikers worden geacht deze laatste versie te aanvaarden bij elk gebruik van de Website dnnr.

Door Website dnnr om op het even welke manier te raadplegen en te gebruiken, aanvaardt de Gebruiker deze algemene Gebruiksvoorwaarden.

1. Beschrijving van de Website dnnr
Het gebruik van de Website dnnr is onderhevig aan aansprakelijkheidsbeperkingen jegens dnnr. Zie artikel 8 ‘Aansprakelijkheidsbeperking’ voor bijkomende informatie.

1.1 Voorstelling platform
De Website dnnr is een platform dat de Gebruiker de mogelijkheid geeft om, naast andere functionaliteiten, te reserveren bij restaurants. In dat opzicht treedt dnnr dan ook louter op als een tussenpersoon indien de Gebruiker een tafel reserveert in een van de betreffende restaurants.

1.2 In real time een tafel in een restaurant reserveren
De Website dnnr geeft de Gebruiker de mogelijkheid om in real time een tafel in een restaurant te reserveren.
De Website dnnr geeft Gebruikers ook de mogelijkheid om hun reservering binnen 24 uur te annuleren indien er onvoorziene omstandigheden optreden.

1.3 Promoties van restaurant op de Website dnnr
De Gebruiker kan enkel en alleen genieten van promoties die worden aangeboden door de restaurants die via de Website dnnr te vinden zijn, als er gereserveerd wordt via de Website dnnr. Niet alle restaurants bieden promoties aan. De geldigheidsvoorwaarden van die promoties worden vermeld op de Website dnnr. De Gebruiker houdt zich eraan om de geldigheidsvoorwaarden van een promotie te controleren alvorens te reserveren via de Website en zal in geen enkel geval aanspraak kunnen maken op de voordelen van de promotie indien er niet voldaan is aan de geldigheidsvoorwaarden die op Website dnnr ermeld worden en/of indien de reserveringsprocedure van de promotie niet gevolgd wordt.

Een geldigheidsvoorwaarde is dat de Gebruiker en zijn genodigden in het restaurant aanwezig moeten zijn op het tijdstip dat door de Gebruiker gereserveerd werd. Indien een Gebruiker en zijn/haar gasten vijftien minuten na het gereserveerde tijdstip niet aanwezig zijn, kan het restaurant ervoor kiezen om de promotie niet toe te passen voor de Gebruiker en zijn genodigden. Met andere woorden, indien de Gebruiker of een van zijn genodigden meer dan 15 minuten te laat is, verliest elke persoon automatisch het voordeel van de promotie en kan het restaurant beslissen om de promotie al dan niet toe te passen voor alle of enkele gasten.

2. Gebruik van de Website dnnr
De aangeboden diensten op de Website dnnr zijn meestal niet gratis.
Er kunnen andere tarieven aangerekend worden indien er veranderingen worden aangebracht in de aangeboden diensten, de evolutie van het netwerk, de techniek en/of wettelijke vereisten. Gebruikers zullen hierover naar behoren worden geïnformeerd middels een aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden en/of via de toevoeging van bijzondere voorwaarden betreffende de betaalde diensten op de Website dnnr.

3. Websites en diensten van derde partijen
3.1 Diensten aangeboden door derde partijen
Gebruikers erkennen dat de Website dnnr doorverwijst naar betalende diensten. Elke reservering op de Website dnnr verwijst naar een restaurantdienst die aangeboden wordt door een restauranthouder (derde partij) en betalend is.

3.2 Koppelingen naar de websites van derden
De Website dnnr kan koppelingen bevatten naar websites die beheerd worden door derden. De koppelingen dienen uitsluitend voor informatieve doeleinden. dnnr voert geen controle uit op die websites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud of voor het privacybeleid of andere werkwijzen van die websites. Het weergeven van koppelingen naar dergelijke websites kan niet gezien worden als een goedkeuring van die websites noch als een mogelijke relatie met de publiceerders van die websites. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om noodzakelijke geachte of gepaste controles uit te voeren vooraleer hij die websites gebruikt of transacties uitvoert met een van die websites.

4. Toegang en gebruik van de Website dnnr
4.1 Toelatingsvoorwaarden
Het gebruik van de Website dnnr is onderhevig aan de volgende cumulatieve toelatingsvoorwaarden: als een Gebruiker (i) bent u minstens 18 jaar oud; (ii) hebt u de juridische bevoegdheid om mee te delen dat u gebonden bent aan wettelijke verplichtingen; (iii) en kunt u bevestigen dat de reserveringen die u plaatst op de Website dnnr voor u of elke andere persoon waar u wettelijk gerechtigd voor bent, wettelijk zijn.

4.2 Toegang tot de Website dnnr
dnnr behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle of bepaalde onderdelen van de Website dnnr of diensten die aangeboden worden op de website te schrappen, verwijderen of wijzigen. dnnr behoudt zich ook het recht voor om op elk mogelijk moment in geval van onderhoud, noodgeval (cyberaanval, enz.) de toegang tot de Website dnnr voor alle of bepaalde Gebruikers te ontzeggen.

4.3 Voorwaarden om een account te openen
Door een account te openen, aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk deze Gebruiksvoorwaarden.
Gebruikers verbinden zich ertoe om correcte, waarheidsgetrouwe en recente informatie door te geven, in het bijzonder met betrekking tot hun aanspreking, achternaam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer. Die gegevens zijn noodzakelijk voor een juiste identificatie met betrekking tot het openen en onderhouden van hun account.

4.4 Vertrouwelijkheid van de logingegevens
Bij het aanmaken van een account kiezen Gebruikers een gebruikersnaam en een wachtwoord (“logingegevens”) die hen toegang geven tot hun account.

De logingegevens zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Ze kunnen enkel gewijzigd worden op vraag van de betreffende Gebruiker of op initiatief van dnnr.

Gebruikers zijn uitsluitend en als enige verantwoordelijk voor het gebruik van hun account en de betreffende logingegevens. Ze zullen al het nodige doen om hun logingegevens geheim te houden en ze op geen enkele manier kenbaar te maken aan derden.

Bij verlies of diefstal van de logingegevens is de Gebruiker aansprakelijk voor alle gevolgen die te wijten zijn aan dat verlies of die diefstal. De Gebruiker moet zo snel mogelijk de procedure opstarten om zijn logingegevens te wijzigen.

4.5 Account afsluiten
Gebruikers kunnen op elk moment hun account afsluiten. Ze dienen hiervoor een aanvraag via e-mail te sturen naar het volgende adres: uiteten@dnnr.nl.

dnnr zal alle aanvragen om een account af te sluiten binnen een redelijke termijn behandelen.
Wanneer een account afgesloten wordt, kunnen Gebruikers niet langer genieten van de aangeboden diensten van dnnr.

4.6 Verplichtingen voor Gebruikers – Verboden handelingen
Gebruikers gaan akkoord om de Website dnnr te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en de geldende wetgeving. In het bijzonder gaan Gebruikers akkoord om afstand te doen van de volgende verboden handelingen:

Niet naar het restaurant gaan zonder de reservering te annuleren (no-show).
De inhoud en gegevens van de Website dnnr (inclusief maar niet beperkt tot berichten, gegevens, informatie, tekst, muziek, geluid, foto’s, afbeeldingen, kaarten, iconen, software, codes of elk ander element), samen met de infrastructuur die gebruikt wordt om dergelijke inhoud en informatie aan te bieden, behoort toe aan dnnr. Gebruikers gaan ermee akkoord om de informatie, software, producten of diensten van de Website dnnr niet te verkopen, door te verkopen, bewerken, kopiëren, verdelen, verzenden, tonen, vergunnen, beschikbaar te maken of er afgeleide werken van te maken.

Het volledig of gedeeltelijk kopiëren, verzenden, reproduceren, opnieuw publiceren of opnieuw verdelen van de inhoud van de Website dnnr, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dnnr, is strikt verboden. Om die toestemming te verkrijgen, moet er contact opgenomen worden met dnnr op het volgende adres:

dnnr
Schiedamsesingel 139e
3012BA, Rotterdam. Nederland.

Verder verbinden de Gebruikers zich ertoe om:
de Website dnnr of de inhoud niet te gebruiken voor illegale, onwettelijke of bedrieglijke doeleinden;

geen gegevens over de Gebruiker of de restauranthouder op de Website dnnr te plaatsen indien die gegevens niet correct, onwettig en in strijd met de privacywetgeving zijn of indien die gegevens beledigend, aanstootgevend of bedreigend zijn of indien die gegevens oproepen tot haat of geweld of indien de Gebruikers niet over de intellectuele eigendomsrechten beschikken of de uitdrukkelijke toestemming van de houder van die rechten niet verkregen hebben;

geen gebruik te maken van een robot, spider, scraper, spyware, keylogger of elk ander programma, automatisch toestel of manueel proces om de infrastructuur, inhoud of gegevens van de Website dnnr of handelingen van een Gebruiker op de Website dnnr te gebruiken, controleren, overnemen of kopiëren;

te respecteren dat bepaalde delen van de Website dnnr afgeschermd zijn van zoekrobots en dat bepaalde maatregelen die bedoeld zijn om de toegang tot de Website dnnr te beperken of voorkomen niet omzeild mogen worden;
geen handelingen uit te voeren die de infrastructuur van de Website dnnr (kunnen) overbelasten;

voor om het even welke reden geen onzichtbare link met de Website dnnr te maken;

geen gedeelte van de Website dnnr “in te bouwen”, “te weerspiegelen” of over te nemen op om het even welke andere website;

geen poging te ondernemen om elk mogelijk softwareprogramma dat door dnnr gebruikt wordt voor de Website dnnr of zijn diensten te wijzigen, vertalen, aan te passen, bewerken, om te zetten, ontleden of om te bouwen.

4.7 Sancties voor contractbreuk
4.7.1 Opschorten of permanent beëindigen van de diensten
Indien een Gebruiker een van de verplichtingen of bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden volledig of gedeeltelijk schendt, of indien de Gebruiker een van de verboden handelingen uitvoert die in deze Gebruiksvoorwaarden vermeld worden of voor om het even welke andere geldige reden, kan dnnr de toegang tot alle of bepaalde diensten van de Website dnnr wijzigen, opschorten, beperken of beëindigen en kan het account van de Gebruiker gedeactiveerd worden. Dat gebeurt zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat de Gebruiker recht heeft om een schadevergoeding te eisen. dnnr zal ook het recht hebben om mogelijke schadevergoedingen te kunnen vorderen.

4.7.2 Schade
Onverminderd de straffen die door dnnr worden opgelegd in artikel 4.7.1., zal dnnr ook bevoegd zijn om een schadevergoeding te eisen om de geleden schade te compenseren.

5. Gebruikersinhoud
Gebruikers moeten onderstaande regels volgen bij het publiceren van bepaalde informatie op te website.

5.1 Publicatievoorwaarden voor de beoordelingen
Om een beoordeling te publiceren, moeten Gebruikers een account hebben dat hen op de Website dnnr identificeert of moeten ze van dnnr een e-mail ontvangen hebben met een uitnodiging om een beoordeling te schrijven. Verder moeten de Gebruikers gereserveerd hebben of uitgenodigd zijn in een restaurant via de Website dnnr.

Om elk belangenconflict te vermijden en om voor de hand liggende redenen van objectiviteit, mag een Gebruiker die in de restaurantsector werkt geen beoordeling posten op de Website dnnr.

De beoordeling moet meer dan 200 tekens bevatten en uitsluitend het bezochte restaurant als onderwerp hebben. Elke beoordeling die een ander restaurant vermeldt, kan door dnnr afgewezen worden.

5.2 Redenen om Gebruikersinhoud af te wijzen
Gebruikersinhoud kan omwille van de volgende redenen afgewezen worden:

als de Gebruiker de bovenstaande ‘Publicatievoorwaarden voor de beoordelingen’ niet naleeft;

als dnnr van mening is dat zijn burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid aangesproken kan worden;

als de Gebruikersinhoud of de elementen over de identiteit van de auteur beledigingen of onbeschoftheden bevatten;

als de tekst van de Gebruikersinhoud willekeurige tekens of opeenvolgingen van woorden zonder betekenis bevat;

als de Gebruikersinhoud geen verband houdt met het restaurant dat beoordeeld wordt;

als de Gebruikersinhoud een (mogelijke) schending van de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij bevat;

als de beoordeling belangenconflicten of bedrog opwekt of als dnnr van mening is dat ze dergelijke conflicten of bedrog zou kunnen opwekken;

als de tekst van de Gebruikersinhoud zo slecht geschreven is dat ze onbegrijpelijk is;

als een gebruiker een ongepaste opmerking formuleert over een andere beoordeling of diens auteur;

als de Gebruikersinhoud persoonlijke informatie of elementen bevat die kunnen leiden tot identiteitsdiefstal, in het bijzonder de voornaam of achternaam van personen die geen publieke personen zijn, een telefoonnummer, een postadres of een e-mailadres;

als de Gebruikersinhoud websites, hyperlinks, URL’s, e-mailadressen of telefoonnummers bevat;

als de Gebruikersinhoud duidelijk spam is.

Als een Gebruiker inhoud gepubliceerd heeft die bedrieglijk is of als dnnr die mening is toegedaan, kan het bedrijf, na het toepassen van de procedures betreffende het afwijzen of verwijderen van de beoordeling, het lidmaatschap van de betrokken Gebruiker verwijderen.

5.3 Beoordelingen controleren
dnnr heeft geen verplichting om beoordelingen te controleren of verwijderen. Het controleren van die beoordelingen heeft als doel de conformiteit van die beoordelingen met deze Gebruiksvoorwaarden te verzekeren wat betreft het publiceren, weigeren of verwijderen van de beoordeling. Elke beoordeling wordt voor de publicatie onderworpen aan een controle. Het duurt maximum twee weken om een beoordeling te controleren. Gebruikers kunnen vragen om een eerder gepubliceerde beoordeling te controleren door een e-mail te sturen naar uiteten@dnnr.nl met een duidelijke vermelding van de reden voor de controle.

Elke Gebruiker die een beoordeling gepubliceerd heeft kan later vragen om die beoordeling te verwijderen door een e-mail te sturen naar uiteten@dnnr.nl. Wanneer dnnr ingelicht wordt dat een restaurant gesloten is of van eigenaar is veranderd, zullen alle beoordelingen voor die gebeurtenis verwijderd worden. Gebruikers kunnen door dnnr telefonisch of via e-mail gecontacteerd worden om de echtheid van hun beoordeling te controleren. Een beoordeling kan doorgestuurd worden naar een partnerwebsite van dnnr en kan op die website gepubliceerd worden. Gebruikers begrijpen en gaan akkoord dat dnnr de volgende gegevens bij hun beoordelingen mag vermelden: datum van registratie op de website, aantal gepubliceerde beoordelingen, voornaam en de eerste letter van de achternaam, status en datum van het restaurantbezoek.

5.4 Beoordelingen van verschillende gasten
Een Gebruiker die een tafel in het restaurant serveert voor meerdere gasten wordt gevraagd om de telefoonnummers van de gasten te bezorgen zodat ze praktische informatie over de reservering (adres van het restaurant, tijdstip van reservering, …) kunnen ontvangen. Gebruikers erkennen voorafgaande toestemming te hebben ontvangen hebben om die telefoonnummers door te geven aan dnnr. Elke gast wordt vervolgens uitgenodigd om een beoordeling te publiceren over zijn/haar ervaring in het restaurant dat door de Gebruiker gereserveerd werd.

De persoonlijke gegevens die hiervoor ingezameld worden, zullen niet opnieuw gebruikt worden door dnnr.

5.5 Restaurantbeoordelingen
Elke Gebruiker die een tafel in een restaurant reserveerde via de Website dnnr, wordt uitgenodigd om zijn / haar restaurantervaring te beoordelen.

5.6 Gebruik van de Gebruikersinhoud
Gebruikers gaan akkoord dat het publiceren van Gebruikersinhoud op de Website dnnr automatisch leidt tot het verlenen van een niet-herroepbare, permanente, niet-exclusieve royaltyvrije toestemming aan dnnr om Gebruikersinhoud te gebruiken, kopiëren, tonen, aanpassen, wijzigen, vertalen, verdelen, promoten, in andere advertenties of materiaal te vermelden, te gebruiken als basis voor afgeleide werken, te benadrukken, verspreiden of dergelijke Gebruikersinhoud globaal te verdelen en derde partijen de mogelijkheid te geven hetzelfde te doen, via online media of andere media. Door Gebruikersinhoud te publiceren op de Website dnnr, geven Gebruikers dnnr alle noodzakelijke rechten om het weergeven, verzamelen, kopiëren of gebruiken van die Gebruikersinhoud door om het even welke derde partij en voor welke reden dan ook te verbieden. Gebruikers doen onherroepelijk afstand van enige claim en verklaring over morele of eigendomsrechten met betrekking tot deze inhoud. Gebruikers erkennen en garanderen dat ze gemachtigd zijn om de bovenstaande toestemmingen toe te kennen.

6. Privacybeleid
dnnr hanteert een privacybeleid om de privacy van de Gebruikers te beschermen. Scroll naar beneden om ons huidige privacybeleid te bekijken. Het privacybeleid is ook van toepassing op het gebruik van de Website dnnr.

7. Intellectuele eigendom
7.1 Het nationale en internationaal recht inzake intellectuele eigendom respecteren
Gebruikers gaan ermee akkoord om alle mogelijke inhoud, gegevens, informatie of items die ze van dnnr ontvangen hebben of beschikbaar zijn op de Website dnnr niet zullen doorsturen, kopiëren, doorverkopen of beschikbaar stellen aan een andere natuurlijke of rechtspersoon, van welk land dan ook. Gebruikers gaan ermee akkoord de onderstaande bepalingen rond intellectuele eigendom na te leven.

7.2 Eigendomsrechten
Alle morele en materiële intellectuele eigendomsrechten betreffende de inhoud en informatie op de Website dnnr behoren toe aan dnnr, met uitzondering van de rechten die behoren aan derden en waarvan dnnr de noodzakelijke rechten of toestemmingen verkregen heeft.

De rechten die aan de Gebruiker worden verleend met het oog op het gebruik van de Website dnnr en de diensten die worden aangeboden door dnnr, houden geen enkele overdracht noch toestemming in met betrekking tot het beheer of het gebruik van eender welk element van de Website dnnr.

7.3 Bescherming van alle elementen: handelsmerken, ontwerpen, logo’s, hyperlinks, informatie, enz.
Alle elementen (merken, ontwerpen, teksten, hyperlinks, logo’s, afbeeldingen, video’s, geluidselementen, software, lay-out, databases, codes, enz.) op de Website dnnr en op de verwante websites worden beschermd door de nationale en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom. Die elementen blijven de exclusieve eigendom van dnnr en/of zijn partners.

7.4 Verbod op gebruik zonder toestemming
Gebruikers mogen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van dnnr en/of zijn partners geen informatie van de Website dnnr, in zijn geheel of gedeeltelijk, reproduceren, presenteren, herpubliceren, herverdelen, aanpassen, vertalen en/of wijzigen of die gegevens naar een ander medium overzetten.

7.5 Sancties
Gebruikers erkennen en begrijpen dat het niet naleven van de bepalingen van dit artikel 7 een overtreding is die door de burgerlijke en strafrechtelijke wet gesanctioneerd kan worden.

8. Aansprakelijkheidsbeperkingen
8.1 Waarschuwing
Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om controles uit te voeren die noodzakelijk of wenselijk zijn alvorens een tafel te reserveren via de Website dnnr.

dnnr biedt geen enkele vorm van garantie betreffende de Restaurantgegevens of de diensten en/of zakelijke praktijken van derden op zijn website. Hieruit volgt dat dnnr niet kan garanderen dat Gebruikers tevreden zullen zijn over de producten, diensten en/of zakelijke praktijken die die ze verkregen na een reservering via de Website dnnr.

dnnr biedt geen garantie met betrekking tot de inhoud, objectiviteit of correctheid van de Gebruikersinhoud, inclusief maar niet beperkt tot de beoordelingen die door de Gebruikers op de Website dnnr gepubliceerd worden.

8.2 Wijziging van de Website dnnr
Alle informatie die op de website van dnnr te vinden is, kan op elk moment gewijzigd worden, rekening houdend met de interactiviteit van de website, zonder dat dit de verantwoordelijkheid van dnnr kan aanspreken.

8.3 Gebruik van Website dnnr
Gezien de specifieke kenmerken van het internet biedt dnnr geen garantie voor de continuïteit van de dienstverlening, maar houdt het zich aan een inspanningsverplichting.

dnnr wijst alle verantwoordelijkheid van zich af voor alle schade of verliezen die betrekking hebben op het gebruik of de onmogelijkheid tot het gebruik van de website van dnnr, behalve uitzonderingen die voorzien zijn in de wet.
dnnr kan niet garanderen dat de aangeboden informatie gedetailleerd, compleet, gecontroleerd of juist is. De volledige inhoud die op de Website dnnr weergegeven wordt, wordt verstrekt ‘zoals die is’, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook.

Gebruikers erkennen uitdrukkelijk dat de foto’s op de Website dnnr contractueel zijn.
Gebruikers aanvaarden dat dnnr in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kan worden indien de Gebruikers niet kunnen genieten van de promotie of speciale aanbiedingen die door een restaurant aangeboden worden. Gebruikers erkennen en aanvaarden dat dnnr in geen enkel geval aansprakelijk is indien een restaurant een promotie of speciale aanbieding niet toepast, om welke reden dan ook.

8.4 Garanties en schadevergoedingen voor Gebruikers
Gebruikers garanderen dat ze volledig op de hoogte zijn van de eigenschappen en beperkingen van het internet. In het bijzonder erkennen ze dat het onmogelijk is om te absolute bescherming te garanderen van gegevens die door Gebruikers via het internet overgedragen worden. dnnr kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke incidenten die voortvloeien uit de overdracht van die gegevens.

De Gebruikers verbinden zich ertoe om dnnr schadeloos te stellen voor de kosten die dnnr oploopt door de Gebruiker bij een claim of geschil, juridisch of anderszins, met betrekking tot het gebruik van de diensten die hierin worden beschreven, en vrijwaart dnnr van elke veroordeling in geval van een gerechtelijke procedure.
In ieder geval erkennen en aanvaarden Gebruikers uitdrukkelijk dat ze de Website dnnr op hun eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid gebruiken.

8.5 Melding en verwijdering van onwettige inhoud
Alle Gebruikers kunnen een klacht of bezwaar indien met betrekking tot onwettige elementen die op de Website dnnr gepubliceerd worden.

Indien Gebruikers van mening zijn dat elementen of inhoud die op de Website dnnr gepubliceerd worden onwettig kunnen zijn en/of een inbreuk plegen op de verworven auteursrechten, dienen ze dnnr hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen middels een aangetekende brief met ontvangstbevestiging gericht aan het ‘Legal Department’ of middels een e-mail naar uiteten@dnnr.nl met in de onderwerplijn de vermelding ‘Ter attentie van het Legal Department’, aangevuld met alle beschikbare bewijsmateriaal om het eigendomsrecht te ondersteunen. Nadat die procedure gevolgd is, en nadat de juistheid van de melding gecontroleerd is, zal dnnr alles in het werk stellen om de onwettige inhoud zo snel mogelijk te verwijderen.

9. Andere bepalingen
9.1 Gedeeltelijke nietigverklaring – Ontbinding – Titels
Indien een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig, onuitvoerbaar of niet-afdwingbaar is, zal de geldigheid, wettigheid, uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden in geen geval aangetast of beïnvloed worden. Die bepalingen blijven van kracht en behouden hun volle uitwerking.
dnnr kan een nieuwe bepaling opstellen met als doel de gemeenschappelijke wil van de partijen te herstellen, zoals uitgedrukt in het oorspronkelijke beding en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

De titels van de paragrafen uit dit document zijn louter indicatief en worden niet beschouwd als integraal deel van deze Gebruiksvoorwaarden.

9.2 Geen afstandsverklaring
Tenzij anders vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden zal het niet of laattijdig uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel door dnnr, in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden, niet beschouwd kunnen worden als een afstandsverklaring van het recht of rechtsmiddel, noch zal het verder uitoefenen van dit recht of rechtsmiddel verhinderd kunnen worden. Dergelijk recht of rechtsmiddel zal daarentegen volledig van kracht blijven.

9.3 Toepasselijk recht
Voor zover door de wet is toegestaan, worden deze Gebruiksvoorwaarden en de relatie tussen dnnr en de Gebruikers beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Voor zover door de wet is toegestaan, zal de Nederlandse versie van deze voorwaarden voorrang hebben op de versies die in andere talen vertaald of opgesteld zijn.

9.4 Rechtsbevoegdheid
Voor zover door de wet is toegestaan zal elke klacht, betwisting of geschil, onder of in verband met deze algemene voorwaarden, behandeld worden door de bevoegde rechtbanken van Rotterdam.

PRIVACYBELEID

dnnr is een service waarmee gebruikers (‘u’, ‘uw’) een tafel in een restaurant kunnen reserveren. Onze site, mobiele sites en bijbehorende apps (tezamen onze ‘site’) worden beheerd en gehost door dnnr (‘dnnr’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’), in de hoedanigheid van eigenaar en verwerkingsverantwoordelijke.

Door onze site te bezoeken en gebruik te maken van onze diensten, erkent u dat u dit Privacybeleid en de hierin beschreven procedures omtrent het verzamelen en beheren van gegevens hebt gelezen en begrijpt.
Dit Privacybeleid werd op 19 December 2017 voor het laatst bijgewerkt. Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen en raden u aan om dit beleid regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele updates.

Reikwijdte
Dit Privacybeleid beschrijft in detail ons beleid en onze procedures omtrent het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van gegevens over u.

Wij zijn ons bewust van het vertrouwen dat u in ons stelt wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt. Wij hechten hier veel waarde aan en stellen alles in het werk om de veiligheid en vertrouwelijkheid te waarborgen van de persoonsgegevens die u tijdens uw bezoek aan onze site of het gebruik van onze diensten aan ons toevertrouwt.
1. Welke gegevens wij over u verzamelen
2. Hoe wij uw informatie gebruiken
3. Met wie wij uw gegevens delen
4. Hoe lang wij uw gegevens bewaren
5. Uw rechten en keuzes met betrekking tot de verzameling en het gebruik van uw gegevens
6. Hoe we uw gegevens beschermen
7. Gegevens van minderjarigen
8. Externe links
9. Internationale overdrachten
10. Wijzigingen in dit Privacybeleid
11. Hoe u contact met ons kunt opnemen

1. Welke gegevens wij over u verzamelen
1.1 Overzicht
Wij verzamelen en bewaren gegevens die u via onze site of anderszins aan ons verstrekt. Dit geldt ook voor gegevens die gebruikt kunnen worden om u rechtstreeks te identificeren (‘persoonsgegevens’).

Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt, kan het gesprek worden opgenomen. Wij gebruiken deze opnamen om de kwaliteit of compliance van onze klantenservice te verbeteren, de juistheid van de door u verstrekte gegevens te controleren, fraude te voorkomen en onze teams te trainen. Wij bewaren deze opnamen zolang als nodig is en zullen deze vervolgens wissen. Uw persoonsgegevens die tijdens een gesprek worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

Persoonsgegevens zijn onder meer de gegevens die u aan ons verstrekt, waaronder voornamelijk uw voor- en achternaam, telefoonnummer, postadres en e-mailadres, geboortedatum, wachtwoord en betalingsgegevens (creditcardnummer, naam kaarthouder, vervaldatum en verificatiecode).

U kunt ervoor kiezen om dergelijke persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken. Doorgaans moet u echter bepaalde gegevens over u aan ons verstrekken om een tafel in een restaurant te kunnen reserveren, relevante aanbiedingen van dnnr of de restaurants te kunnen ontvangen of gebruik te kunnen maken van andere voordelen die zijn voorbehouden aan geregistreerde gebruikers. Daarnaast is het mogelijk dat u bepaalde gegevens moet verstrekken, zodat u een vraag aan ons kunt stellen en wij daarop kunnen antwoorden.

Overige gegevens die wij mogelijkerwijs verzamelen, zijn uw IP-adres, de identificatie- en locatiegegevens van uw computer of mobiele apparaat en uw geschiedenis op onze site, voor zover deze gegevens op u betrekking hebben.

1.2 Gegevens van derden
Indien u via dnnr namens derden een reservering wilt plaatsen of gasten wilt uitnodigen, moet u hun persoonsgegevens invullen. Voordat u hun persoonsgegevens deelt, dient u hiervoor eerst toestemming te verkrijgen van deze derden.

1.3 Gegevens uit andere bronnen
Wij kunnen ook gegevens over u ontvangen van gelieerde entiteiten, onze zakelijke partners en andere onafhankelijke derden, die zullen worden toegevoegd aan andere gegevens die over u zijn verzameld. Als u bijvoorbeeld naar onze site gaat door op een link te klikken op een site van een van onze handelspartners en u zich bij deze partner hebt geregistreerd, dan kan deze partner de gegevens die u aan hem hebt verstrekt met ons delen, zoals uw contactgegevens en profiel. Een ander voorbeeld: als u diensten van derden gebruikt (zoals sociale netwerkdiensten) via onze site of voordat u naar onze site gaat, kunnen wij informatie verzamelen zoals gebruikersnaam, wachtwoord en andere gegevens die via deze diensten tot onze beschikking komen. Wij werken samen met onze bestaande partners en mogelijke toekomstige partners om uw gebruik van onze site te verbeteren en persoonlijker te maken, volgens de procedures die in dit Privacybeleid worden beschreven.

1.4 Automatische gegevensverzameling
Wij verzamelen automatisch bepaalde gegevens over uw computer of mobiele apparaat wanneer u onze site bezoekt. We verzamelen bijvoorbeeld gegevens over de sessie, zoals uw IP-adres, de gebruikte browsersoftware en de verwijzende site. Wij kunnen ook informatie verzamelen over uw online activiteiten, zoals de bekeken inhoud, bezochte pagina’s, zoekopdrachten en/of geplaatste reserveringen. Wij verzamelen dit soort gegevens automatisch om een beter inzicht te krijgen in de interesses en voorkeuren van onze gebruikers en om hun ervaring persoonlijker te maken.

1.5 Betalingsgegevens
Wanneer u bij een reservering uw creditcardgegevens moet opgeven om de reservering te kunnen plaatsen, verzamelt onze betalingsprovider de betalingsgegevens die u verstrekt, waaronder uw creditcardnummer, vervaldatum, naam kaarthouder en de verificatiecode. Deze betalingsgegevens zijn versleuteld en veilig. Uw betalingsgegevens worden door de betalingsprovider zelf verwerkt en niet door dnnr of het restaurant. Zij hebben geen toegang tot deze gegevens. De gegevens van uw creditcard worden uitsluitend door de betalingsprovider bewaard voor het voltooien van de transactie en niet langer dan nodig is voor het afhandelen van mogelijke claims van de kaarthouders.

1.6 Geolocatie en andere gegevens van uw mobiele apparaat
Zodra u de dnnr-app op uw mobiele apparaat gebruikt, kunnen wij uw gegevens verzamelen en gebruiken op dezelfde wijze en voor dezelfde doeleinden als bij het gebruik van onze site. Daarnaast kunnen wij met uw toestemming gegevens over uw locatie verzamelen, indien uw mobiele apparaat zodanig is ingesteld dat het dit soort informatie naar de app stuurt (zie de privacyinstellingen van uw mobiele apparaat). Wij kunnen de geolocatie van uw mobiele apparaat gebruiken om uw ervaring bij het gebruik van de app te verbeteren door u meer relevante inhoud aan te bieden. Wij kunnen deze informatie bijvoorbeeld gebruiken om beoordelingen over restaurants bij u in de buurt aan u te verstrekken. U kunt de privacyinstellingen van uw mobiele apparaat te allen tijde wijzigen en de functionaliteit uitschakelen die uw locatiegegevens met de app deelt. Wanneer u het delen van uw locatiegegevens echter uitschakelt, kan dit van invloed zijn op sommige functies van de app. Neem contact op met de fabrikant van uw mobiele apparaat als u hulp nodig hebt bij het aanpassen van de privacyinstellingen van uw mobiele apparaat.

1.7 Cookies en vergelijkbare technologieën
Wij verzamelen informatie via cookies en andere vergelijkbare technologieën (onzichtbare pixels). Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u een site bezoekt. Cookies en onzichtbare pixels worden door uw internetbrowser opgeslagen. Cookies bevatten basisinformatie over uw internetgebruik. Uw browser verzendt deze cookies telkens wanneer u onze site bezoekt, waardoor uw computer of mobiele apparaat wordt herkend. Zo kunnen wij uw surfervaring verbeteren en persoonlijk maken.

Op http:// www.allaboutcookies.org en http://www.youronlinechoices.com/nl/ vindt u meer informatie over cookies in het algemeen, waaronder hoe u kunt zien welke cookies op uw mobiele apparaat zijn geïnstalleerd en hoe u deze kunt beheren en verwijderen.

dnnr gebruikt cookies op zijn site voor de volgende algemene doeleinden:
Om uw browser te identificeren wanneer u onze site opnieuw bezoekt, om voorkeuren die u bij uw vorige bezoek hebt aangegeven op te slaan en te onthouden. Bijvoorbeeld: wanneer u zich op onze site hebt geregistreerd, zorgen deze cookies ervoor dat wij uw inloggegevens kunnen onthouden, zodat u deze gegevens niet telkens opnieuw hoeft in te vullen.

Om uw surfervaring en de inhoud op onze site bij uw behoeften te laten aansluiten. Bijvoorbeeld: wanneer u een webpagina bezoekt, installeren wij, onze dienstverleners en onze partners automatisch een cookie, waarmee uw browser bij het gebruik van internet wordt herkend, zodat wij informatie kunnen tonen die interessant voor u kan zijn.
Om de effectiviteit van bepaalde functies, aanbiedingen en elektronische mededelingen te meten en bij te houden (door vast te stellen welke e-mails geopend zijn en of u op een link in het e-mailbericht klikt).

Via de optie Instellingen op de werkbalk van de meeste browsers kunt u ontdekken hoe u voorkomt dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u de browser een melding laat geven wanneer u een nieuwe cookie ontvangt en hoe u niet-essentiële soorten cookies uitschakelt. Let op: als u weigert cookies te accepteren, kunt u mogelijk veel van de tools op onze site niet gebruiken.

Onze site kan ook web beacons (zogeheten onzichtbare GIF’s of onzichtbare pixels) gebruiken. Dit zijn kleine digitale afbeeldingen met een uniek herkenningsteken die werken zoals cookies en die in de code van een webpagina worden geplaatst. Wij gebruiken ze om beter inzicht te krijgen in het surfgedrag van onze gebruikers op onze site, waarbij informatie wordt verstrekt of naar de cookies wordt verzonden. We gebruiken ze ook om te achterhalen of u via een online advertentie op een site van derden naar onze site bent gegaan en om de werking van onze site te verbeteren. Wij kunnen onze dienstverleners ook toestaan om web beacons te gebruiken om zo te weten te komen welke e-mails door hun ontvangers zijn geopend en om het bezoekersverkeer en hun handelingen op onze site bij te houden. Wij doen dit om de relevantie van onze inhoud en de doeltreffendheid van onze aanbiedingen beter te kunnen meten.

Niet volgen-signalen in aanmerking nemen

Uw internetbrowser kan een Niet volgen-signaal verzenden om dnnr en andere sites te laten weten dat u niet gevolgd wilt worden. Vanwege de verschillende standaardinstellingen die internetbrowsers hanteren en de wijze waarop zij Niet volgen-signalen integreren, is het voor sitebeheerders niet altijd duidelijk of gebruikers zelf de Niet-volgen-functie hebben ingesteld of dat zij niet eens weten hoe zij dit kunnen instellen. Het is voor dnnr dan ook op dit moment nog niet mogelijk om Niet volgen-signalen in aanmerking te nemen.

2. Hoe wij uw informatie gebruiken
2.1 Algemene doeleinden
dnnr gebruikt de over u verzamelde informatie voor de volgende algemene doeleinden:

om uw registratie en account te beheren, waaronder de toegang tot en het gebruik van onze site;

om met u in het algemeen te communiceren, met name over onze site;

om reserveringen van een tafel in de restaurants van uw keuze te kunnen plaatsen en beheren;

om uw beoordelingen en foto’s te kunnen plaatsen;

om per e-mail of telefonisch met u te communiceren over de herkomst, geldigheid of echtheid van uw beoordelingen of foto’s;

om uw interesse in onze diensten en site te peilen en deze te verbeteren;

om u over acties en speciale aanbiedingen te informeren, evenals over de diensten die wij aanbieden die interessant voor u kunnen zijn;

om uw surfervaring op onze site bij uw behoeften te laten aansluiten;

om met name via peilingen informatie over u te verzamelen;

om uw deelname aan wedstrijden of prijsvragen mogelijk te maken;

om op uw vragen en opmerkingen te reageren;

om geschillen, klachten en procedures te behandelen;

om de naleving van onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen;

om mogelijke verboden, frauduleuze en/of illegale activiteiten te voorkomen;

om uw account te blokkeren;

om ons wervingsproces in goede banen te leiden en uw sollicitatie naar een functie bij dnnr in aanmerking te nemen;

om onze teams te trainen;

voor andere doeleinden die zijn vastgelegd op het moment waarop de informatie wordt verzameld.

2.2 E-mailberichten en push-meldingen
Wij willen het gemak waarmee u gebruik kunt maken van onze diensten en/of speciale aanbiedingen van restaurants op onze site vergroten. Daarom sturen wij u e-mails en/of push-meldingen met informatie over aanbiedingen en diensten die interessant voor u kunnen zijn. Wij willen u erop wijzen dat wanneer u dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, u dit kunt aangeven telkens wanneer u een dergelijke e-mail ontvangt. Ook kunt u push-meldingen in de app negeren of de instellingen van uw mobiele apparaat wijzigen om te voorkomen dat u meldingen ontvangt.
Zie onderstaand artikel 5 “Uw rechten en keuzes met betrekking tot de verzameling en het gebruik van uw gegevens” voor meer informatie.

2.3 Uw dnnr-account deactiveren
dnnr kan op basis van de verzamelde informatie beslissen om uw account te deactiveren. Dit kan voornamelijk in de volgende gevallen:

wanneer u meerdere malen niet op de gereserveerde datum en tijdstip in het restaurant verschijnt, terwijl u via onze site een reservering hebt geplaatst die u niet van tevoren hebt geannuleerd (Niet opdagen);

wanneer er met zekerheid sprake is van fraude via onze site, waaronder het achterlaten van een frauduleuze beoordeling.

Wanneer uw account wordt gedeactiveerd, wordt u per e-mail daarvan op de hoogte gesteld.

3. Met wie wij uw gegevens delen
dnnr kan uw informatie delen met de volgende entiteiten:

Restaurants – Wij delen uw gegevens met de restaurants om uw reservering te kunnen plaatsen en om eventuele klachten en geschillen ten aanzien van uw reservering te kunnen behandelen.

Dienstverlenende derden die aan ons of namens ons diensten leveren, waaronder voor business-analyse, gegevensverwerking of betalingen, klantenservice, marketing, public relations, het organiseren van enquêtes of prijsvragen of het voorkomen van fraude. Wij kunnen derden ook toestemming geven om namens ons gegevens te verzamelen. Bijvoorbeeld wanneer dit nodig is voor de goede werking van functionaliteiten op onze site of om het aanbieden van gerichte online advertenties op basis van uw interesses te verbeteren. Dienstverlenende derden hebben toegang tot de gegevens en kunnen gegevens verzamelen voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van hun taken. Zij mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden delen of gebruiken.

Gelieerde sites . Als u vanaf een andere site bent doorgestuurd naar onze site, dan kunnen wij gegevens over uw reservering, uw voornaam en de eerste letter van uw achternaam delen met de verwijzende site.
Om te voldoen aan legitieme en afdwingbare dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of andere juridische procedures; om onze juridische rechten te vestigen of uit te oefenen; ons te verdedigen tegen juridische claims; of voor zover in ander opzicht door de wet wordt vereist. In dergelijke gevallen behouden we ons het recht voor om gebruik te maken of afstand te doen van elk juridisch bezwaar of recht dat ons ter beschikking staat.

Om een onderzoek in te stellen, preventieve maatregelen of stappen te nemen met betrekking tot illegale of vermoedelijk illegale activiteiten; om de rechten, het eigendom of de veiligheid van dnnr, onze gebruikers of anderen te beschermen en verdedigen; en in verband met onze Gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten, inclusief met onze partners of leveranciers; of

Na een bedrijfstransactie, zoals een afsplitsing, fusie, overname, consolidatie of verkoop van activa of in het onwaarschijnlijke geval van een faillissement.

Wanneer uw persoonsgegevens buiten de reikwijdte van bovenstaande bepalingen met derden worden gedeeld, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. In dat geval kunt u ons verzoeken om deze gegevens niet te delen.
Wij kunnen ook anonieme of geaggregeerde gegevens delen met derden, zoals investeerders. Zo kunnen wij bijvoorbeeld onze investeerders laten weten wat het aantal bezoekers op onze site is of welke restaurants het populairst zijn. Deze gegevens bevatten geen persoonsgegevens.

4. Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Wij kunnen sommige gegevens met betrekking tot uw account bewaren, met name voor analysedoeleinden of voor onze eigen administratie. De bewaartermijn voor deze gegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor wij de gegevens verzamelen en gebruiken.

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend bewaren voor zolang dit strikt noodzakelijk is voor de doeleinden die zijn genoemd in artikel 2 “Hoe wij uw informatie gebruiken” of het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Het is mogelijk dat wij bepaalde informatie nog enige tijd bewaren nadat u uw account bij ons hebt gesloten, bijvoorbeeld als dit nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te vestigen.

5. Uw rechten en keuzes met betrekking tot de verzameling en het gebruik van uw gegevens
Volgens de wet, hebt u recht op toegang, rectificatie en bezwaar.

U kunt ervoor kiezen om uw persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken. We willen u er echter op wijzen dat deze gegevens nodig kunnen zijn om gebruik te kunnen maken van bepaalde functies van onze site.
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens juist zijn. U kunt de gegevens die u hebt verstrekt controleren, aanvullen of bijwerken onder de rubriek ‘Mijn persoonsgegevens’ in uw account.

U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens van u die in ons bezit zijn te bekijken door contact op te nemen via uiteten@dnnr.nl. Vermeld in het onderwerp ‘Verzoek betreffende het recht op toegang’. Er kan een vergoeding in rekening worden gebracht die niet meer zal bedragen dan de kosten voor reproductie.

U kunt zich ook te allen tijde afmelden voor uitingen. Om af te melden, klikt u op de link die u onderaan elk bericht dat u van ons ontvangt kunt vinden.

We kunnen u ook serviceberichten sturen, bijvoorbeeld met betrekking tot uw account of een van uw reserveringen. Het is niet mogelijk om u voor deze serviceberichten af te melden.

Via de optie Instellingen op de werkbalk van de meeste browsers kunt u ontdekken hoe u voorkomt dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u de browser een melding laat geven wanneer u een nieuwe cookie ontvangt en hoe u alle cookies uitschakelt. Let op: u hebt geen toegang tot bepaalde inhoud of functies van onze site als u cookies van dnnr weigert.

U kunt ook uw account bij dnnr sluiten middels onderstaande procedure. Als u besluit uw account bij dnnr te sluiten, zullen wij uw account deactiveren en uw profielgegevens en beoordelingen niet meer zichtbaar maken.
Neem contact met ons op via uiteten@dnnr.nl als u uw account bij dnnr wilt sluiten. Wij zullen een e-mail sturen ter bevestiging van uw verzoek. Let op: zodra uw account wordt gesloten, kunt u niet meer inloggen. U kunt echter op elk moment een nieuw account openen.

6. Hoe we uw gegevens beschermen
Wij vinden het belangrijk dat u onze site met het volste vertrouwen kunt gebruiken. Wij doen er dan ook alles aan om de gegevens die wij verzamelen goed te beschermen. Hoewel geen enkele site volledige veiligheid kan garanderen, gebruiken wij passende organisatorische, technische, administratieve en fysieke maatregelen om de persoonsgegevens die u ons verstrekt te beschermen tegen ongeoorloofde of illegale toegang, gebruik of openbaarmaking en tegen onbedoeld verlies, schade, aantasting of vernietiging. Wij gebruiken bijvoorbeeld data-encryptie wanneer wij betalingsgegevens verzenden van ons systeem naar dat van derden. Wij gebruiken ook firewalls en inbraakdetectiesystemen om ongeoorloofde toegang tot uw gegevens te voorkomen.

7. Gegevens van minderjarigen
Onze site is uitsluitend bedoeld voor volwassenen en biedt geen services aan minderjarigen. Indien een minderjarige, waarvan wij weten dat hij of zij nog geen 18 jaar is, persoonsgegevens naar ons stuurt, zullen wij deze gegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, verwijderen of vernietigen.

8. Externe links
Onze site kan links naar sites van derde partijen bevatten. Als u andere sites bezoekt via links op onze site, dan kunnen de beheerders van deze sites gegevens over u verzamelen. Deze gegevens zullen overeenkomstig hun privacybeleid worden gebruikt, dat kan afwijken van ons Privacybeleid. Wij raden aan om het privacybeleid op deze sites van derden te bekijken, zodat u precies weet welke procedures zij hanteren voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens.

9. Internationale overdrachten
In het kader van de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn beschreven, kunnen uw persoonsgegevens naar andere landen worden verzonden. Wanneer wij uw persoonsgegevens naar het buitenland sturen, nemen wij de volgende voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens naar behoren worden beschermd.

Gegevens worden verzonden:
naar een land dat volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau biedt;
naar een land dat geen passend beschermingsniveau biedt, maar waar de overdracht wordt beheerst door de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

10. Wijzigingen in het Privacybeleid
dnnr kan dit Privacybeleid wijzigen. Onderaan deze pagina vermelden wij de datum waarop voor het laatst wijzigingen zijn doorgevoerd. Wijzigingen gaan in op het moment van publicatie op de site. Wij zullen onze gebruikers op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in dit Privacybeleid door ofwel een kennisgeving te sturen naar het e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt, ofwel een kennisgeving op onze site te plaatsen. Wij raden u aan om ons Privacybeleid regelmatig te bekijken, zodat u op de hoogte blijft van de meest recente versie.

11. Hoe u contact met ons kunt opnemen
Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via:

dnnr, Schiedamsesingel 139 E Rotterdam, Nederland.
E-mail: uiteten@dnnr.nl
T.a.v.: Legal department
©2017 dnnr. Alle rechten voorbehouden.

Dit Privacybeleid is van kracht met ingang van 19 December 2017.